czwartek, 18 lipiec 2019 godz. 15:31

log in

 
 
Wakacje...

Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zakończyliśmy 27 czerwca br. 30-godzinne cykliczne seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych. W tegorocznej edycji uczestniczyło dziesięciu specjalistów, którzy podczas comiesięcznych spotkań korzystali ze wsparcia w realizacji swoich zadań zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa. Celem spotkań seminaryjnych było m.in. integrowanie specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz wymiana doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie działań w obszarze diagnozy, terapii oraz działań postdiagnostycznych. Ważnym elementem seminarium była konsultacja ze specjalistami, w tym z lekarzem psychiatrą, co przyczyniło się do pogłębienia wiedzy z zakresu psychiatrii dziecięcej pomocnej do formułowania zaleceń i wskazówek do pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Uczestnicy seminarium byli usatysfakcjonowani zajęciami, wskazując na bardzo wysoki poziom merytoryczny i profesjonalizm prowadzących spotkania. Zadowolenie z organizacji i treści przedkładanych podczas seminarium jest według uczestników argumentem wskazującym na celowość i wagę tej formy doskonalenia, dlatego wyrazili chęć i gotowość do uczestniczenia w kolejnych edycjach seminarium.

Wiesława Kuban, kierownik formy
Zakończyliśmy kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2018/2019

Zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Uczestniczyło w niej 18 przyszłych kandydatów na wicedyrektorów i dyrektorów szkół. Cel kursu to uzyskanie kwalifikacji do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie, a warunkiem otrzymania świadectwa jego ukończenia było napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Końcowy etap kursu odbył się 29 czerwca br. – uczestnicy kursu przystąpili do obrony pracy dyplomowej, prezentując wysoki poziom wiedzy i kompetencji do pretendowania na stanowiska kierownicze.
Absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wyrazili swoje zadowolenie z udziału w nim. W informacji zwrotnej od uczestników pojawiły się wskazania na wysoki poziom metodyczny, merytoryczny i organizacyjny oraz profesjonalizm kadry realizującej program kursu.

Serdecznie dziękujemy naszym absolwentom za uczestnictwo i zapraszamy przyszłych kandydatów do zapisów na kolejną edycję w roku szkolnym 2019/2020.
Wiesława Kuban
Jak wykorzystać pomiar dydaktyczny?

Zakończyliśmy w toruńskim KPCEN 30-godzinny kurs „Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w mierzeniu osiągnięć uczniów”, prowadzony przez Agnieszkę Przybyszewską i Zofię Spalińską. Uczestnicy poznali podstawy teorii pomiaru dydaktycznego, nauczyli się, jak wybrać lub konstruować oraz weryfikować zadania testowe. Zostali zapoznani z przykładowymi schematem punktowania. Po zakończonym badaniu uczniów dokonali analizy ilościowej i jakościowej testu (analiza statystyczna, obliczanie rzetelności testu na podstawie analizy i interpretacji wyników testowania). Na ostatnim etapie uczestnicy kursu zaproponowali wnioski do dalszej pracy dla ucznia, dla klasy oraz do dalszej pracy dydaktycznej. Duże zainteresowanie wzbudziło komunikowanie wyników badania osiągnięć szkolnych uczniom i nauczycielom. Analiza wyników testowania zachęciła pedagogów do refleksji nad dotychczasową i przyszłą pracą. Po kursie nauczyciele potrafią dokonać analizy jakościowej testu oraz przeprowadzić testowanie uczniów z wykorzystaniem pomiaru dydaktycznego.

więcej...

Zakończyliśmy w toruńskim KPCEN 30-godzinny kurs „Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w mierzeniu osiągnięć uczniów”, prowadzony przez Agnieszkę Przybyszewską i Zofię Spalińską. Uczestnicy poznali podstawy teorii pomiaru dydaktycznego, nauczyli się, jak wybrać lub konstruować oraz weryfikować zadania testowe. Zostali zapoznani z przykładowymi schematem punktowania. Po zakończonym badaniu uczniów dokonali analizy ilościowej i jakościowej testu (analiza statystyczna, obliczanie rzetelności testu na podstawie analizy i interpretacji wyników testowania). Na ostatnim etapie uczestnicy kursu zaproponowali wnioski do dalszej pracy dla ucznia, dla klasy oraz do dalszej pracy dydaktycznej. Duże zainteresowanie wzbudziło komunikowanie wyników badania osiągnięć szkolnych uczniom i nauczycielom. Analiza wyników testowania zachęciła pedagogów do refleksji nad dotychczasową i przyszłą pracą. Po kursie nauczyciele potrafią dokonać analizy jakościowej testu oraz przeprowadzić testowanie uczniów z wykorzystaniem pomiaru dydaktycznego.

Z. Spalińska


IX edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych – gala z 18 czerwca 2019 r.

IX edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych, organizowanego przez KPCEN w Toruniu, została zwieńczona galą 18 czerwca w Centrum Dialogu na placu im. bł. S. W. Frelichowskiego.

Festiwal Projektów Edukacyjnych odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i skierowany był do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z naszego regionu. Projekty nadesłane na konkurs nawiązywały do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

więcej...

IX edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych, organizowanego przez KPCEN w Toruniu, została zwieńczona galą 18 czerwca w Centrum Dialogu na placu im. bł. S. W. Frelichowskiego.

Festiwal Projektów Edukacyjnych odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i skierowany był do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z naszego regionu. Projekty nadesłane na konkurs nawiązywały do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową. Mieliśmy przyjemność gościć podczas gali wicekurator Marię Mazurkiewicz i starszą wizytator Ewę Ignaszak z toruńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, witając wszystkich uczestników gali zwrócił uwagę na zalety pracy z uczniami metodą projektu, kształtującej wiele kompetencji kluczowych uczniów, a przede wszystkim rozwijającej u młodzieży kompetencje społeczne, które warto pielęgnować we współczesnym, coraz bardziej zatomizowanym społeczeństwie.

Anna Piątek, kierownik IX edycji Festiwalu, przybliżyła zebranym przebieg pracy Kapituły konkursowej, wyjaśniła, jakimi kryteriami kierowano się, wybierając najlepsze projekty oraz jakie były główne cele Festiwalu: promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz, promowanie solidarności międzypokoleniowej, promocja samorozwoju i kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

Zespoły uczniowskie zaprezentowały główne idee swoich projektów i odebrały dyplomy z nagrodami, które ufundowali Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Instytut Pamięci Narodowej z delegaturą w Bydgoszczy oraz Oficyna Wydawnicza Tutor z Torunia.

Po wręczeniu nagród dyrektor KPCEN Sławomir Żebrowski przekazał podziękowania członkom kapituły konkursowej, której obradom przewodniczył – w jej skład wchodziło dziesięciu przedstawicieli z Kuratorium Oświaty, Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli). Decyzją Kapituły z 29 maja 2019 r. przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

Laureaci (szkoła, tytuł projektu, opiekunowie, uczestnicy):

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Strzygach, Pochylmy się nad Polską, Marta Owczarek-Boraczyńska i Elżbieta Pankowska, 8 uczniów. Gratulacje dla: Dominiki Maćkiewicz, Julii Sosnowskiej, Dominika Lechmitza, Nikoli Teski, Magdaleny Rutkowskiej, Oliwii Kęsickiej, Szymona Szczechowicza, Szymona Dądrowskiego.

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie, Zapomniani bohaterowie, Liliana Ciesielska-Małecka i Maria Eznarska, 8 uczniów. Gratulacje dla: Wiktora Borczyńskiego, Olafa Braszkiewicza, Julii Dzierżawskiej, Adama Jałoszyńskiego, Moniki Kaniewskiej, Kacpra Linowieckiego, Mateusza Stanisławskiego, Bartosza Zentkiewicza.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu, Graj w niepodległość, Marta Smoleń, 6 uczniów. Gratulacje dla: Justyny Klonek, Pauliny Klonek, Jakuba Curyło, Jakuba Bartoszaka, Julii Pluskoty, Leny Jaknowskiej.


Prace wyróżnione

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie, Wielka historia małego regionu, Joanna Bociek, 5 uczniów. Gratulacje dla: Jakuba Boińskiego, Natalii Gradek, Natalii Klonowskiej, Kai Pantkowskiej, Zuzanny Zarębskiej.
Szkoła Podstawowa w Cierpicach, Kolejka przez 100 lat niepodległości, Barbara Chełminiak i Joanna Grabowska, 7 uczniów. Gratulacje dla: Michaliny Szczuczko, Marceliny Maksymowicz, Ewy Taruć, Jagody Szymańskiej, Zuzanny Wolter, Agaty Ławickiej, Wiktorii Golubskiej.


Po tej uroczystej części wręczenia nagród głos zabrała wicekurator Maria Mazurkiewicz, gratulując uczniom i ich opiekunom sukcesów. Na zakończenie spotkania młodzież opowiadała o najbardziej przyjemnych i trudnych momentach pracy zespołowej.

Dziękujemy za włączenie się w tę inicjatywę współorganizatorom Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych: KPCEN-om w Bydgoszczy i we Włocławku oraz Toruńskiemu Ośrodkowi Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Gratulujemy wspaniałych projektów uczniom i ich nauczycielom!

Recenzje wyróżnionych prac IX Festiwalu.pdf

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu
Zdjęcia: Tadeusz Wański, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu


Metody aktywizujące ucznia na lekcjach matematyki – ostatnie spotkanie sieci

W tym roku szkolnym nauczyciele matematyki mieli okazję do udziału w sieci współpracy i samokształcenia Metody aktywizujące ucznia na lekcjach matematyki. Ostatnie spotkanie eksperckie odbyło się 28 maja 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Zajęcia przygotowywała i prowadziła Agnieszka Przybyszewska, konsultant ds. matematyki. Podczas szkolenia nauczyciele mieli okazję poznać różne metody pracy z uczniami, w tym przykładowe gry matematyczne, metodę stacji edukacyjnych oraz doskonalili swoje umiejętności z zastosowania i wykorzystania nowych technologii. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły sposoby wykorzystania QR kodów na lekcjach matematyki oraz konstruowanie testów z wykorzystaniem programów komputerowych.

więcej...

W tym roku szkolnym nauczyciele matematyki mieli okazję do udziału w sieci współpracy i samokształcenia Metody aktywizujące ucznia na lekcjach matematyki. Ostatnie spotkanie eksperckie odbyło się 28 maja 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Zajęcia przygotowywała i prowadziła Agnieszka Przybyszewska, konsultant ds. matematyki. Podczas szkolenia nauczyciele mieli okazję poznać różne metody pracy z uczniami, w tym przykładowe gry matematyczne, metodę stacji edukacyjnych oraz doskonalili swoje umiejętności z zastosowania i wykorzystania nowych technologii. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły sposoby wykorzystania QR kodów na lekcjach matematyki oraz konstruowanie testów z wykorzystaniem programów komputerowych.

Sieci to nie tylko spotkania eksperckie, ale również dzielenie się własnym doświadczeniem – za przykład może posłużyć lekcja matematyki w ósmej klasie, którą przeprowadziła uczestniczka sieci Hanna Laskowska 6 czerwca 2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy. Była to pokazowa lekcja matematyki z wykorzystaniem kodów QR. Jej celem było zbudowanie wakacyjnego pociągu – zastosowano przy tym metodę stacji edukacyjnych. Uczniowie pracując grupowo budowali pociągi, zwracając uwagę na warunki określone w zadaniach. Zadania były zakodowane za pomocą QR kodów, co zwiększyło ciekawość i zaangażowanie uczniów. Każdy zespół musiał zaprezentować efekt swojej pracy – dzieci zwracały przy tej okazji uwagę na wakacyjne plany podróży, omówiono również korzyści wynikające z umiejętności odczytywania w życiu codziennym zakodowanych treści.

Agnieszka Przybyszewska, kierowniczka sieci
W przedszkolu w Piechcinie

Jak określać profile zdolności dziecka w oparciu o inteligencje wielorakie Howarda Gardnera zastanawiały się nauczycielki Przedszkola w Piechcinie i Przedszkola nr 2 w Barcinie. Szkolenie, które odbyło się 4 czerwca 2019 r. w gościnnych progach przedszkola w Piechcinie przygotowały konsultantki KPCEN w Toruniu – Marzenna Wierzbicka i Danuta Potręć. Uczestniczki planowały przykłady działań diagnostycznych dla podopiecznych, m.in. pozwalające zaobserwować ich profile zdolności oraz późniejsze wsparcie dzieci w rozwoju słabszych stron.

więcej...

Jak określać profile zdolności dziecka w oparciu o inteligencje wielorakie Howarda Gardnera zastanawiały się nauczycielki Przedszkola w Piechcinie i Przedszkola nr 2 w Barcinie. Szkolenie, które odbyło się 4 czerwca 2019 r. w gościnnych progach przedszkola w Piechcinie przygotowały konsultantki KPCEN w Toruniu – Marzenna Wierzbicka i Danuta Potręć. Uczestniczki planowały przykłady działań diagnostycznych dla podopiecznych, m.in. pozwalające zaobserwować ich profile zdolności oraz późniejsze wsparcie dzieci w rozwoju słabszych stron.

Było to spotkanie kończące pierwszy semestr programu wsparcia szkół i przedszkoli w Gminie Barcin. Dziękujemy dyrekcji Przedszkola w Piechcinie i Przedszkola nr 2 w Barcinie oraz nauczycielkom za ogromne zaangażowanie, wysoką ocenę szkoleń i innych działań odbywających się w ramach projektu.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Od 30 lat patronuje Szkole Podstawowej w Czernikowie

W Szkole Podstawowej w Czernikowie 30 lat temu odbyła się uroczystość nadania imienia poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Społeczność uczniowska szkoły świętowała tę rocznicę 31 maja 2019 r., prezentując swoje talenty na scenie auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie. Szkolny chór, soliści gry na różnych instrumentach oraz szkolny teatr zaprezentował utwory związane z patronem szkoły oraz poświęcone tematyce wolności. Wpisywało się to w szkolny projekt „Dla Krzysia”, w którym uczniowie dzielą się swoimi talentami. Dyrektor placówki Dariusz Chrobak przypomniał bogatą historię szkoły. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z pobliskich miejscowości oraz inni zaproszeni goście przyjęli od Dyrektora podziękowania za współpracę, natomiast Dyrektor odebrał od nich życzenia wielu sukcesów dla społeczności szkolnej.

więcej...

W Szkole Podstawowej w Czernikowie 30 lat temu odbyła się uroczystość nadania imienia poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Społeczność uczniowska szkoły świętowała tę rocznicę 31 maja 2019 r., prezentując swoje talenty na scenie auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie. Szkolny chór, soliści gry na różnych instrumentach oraz szkolny teatr zaprezentował utwory związane z patronem szkoły oraz poświęcone tematyce wolności. Wpisywało się to w szkolny projekt „Dla Krzysia”, w którym uczniowie dzielą się swoimi talentami. Dyrektor placówki Dariusz Chrobak przypomniał bogatą historię szkoły. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z pobliskich miejscowości oraz inni zaproszeni goście przyjęli od Dyrektora podziękowania za współpracę, natomiast Dyrektor odebrał od nich życzenia wielu sukcesów dla społeczności szkolnej.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu reprezentowała konsultantka Danuta Potręć, która podziękowała Dariuszowi Chrobakowi i nauczycielom za wieloletnią współpracę w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” oraz współpracę z redakcją wojewódzkiego czasopisma „UczMy”. W imieniu Dyrektora KPCEN w Toruniu, Sławomira Żebrowskiego oraz pracowników placówki, życzyła uczniom rozwoju i radości z osiągnięć artystycznych.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Szach-mat

Zakończyła się realizacja 36-godzinnego kursu Gramy w szachy, w którym aktywnie uczestniczyli w większości nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkół Podstawowych w Opokach, Ostrowąsie, Przybranowie, Stawkach, Służewie i Wołuszewie. Ruchy pionów i figur szachowych, kombinacje i strategie zostały opanowane. Rozegrano wiele interesujących partii szachowych. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak poznaną wiedzę i umiejętności wykorzystać na lekcjach wychowania fizycznego, języka angielskiego, edukacji matematycznej i informatycznej. Zajęcia, które odbywały się w gościnnej SP w Stawkach prowadziła Maria Michalska. Po wakacjach nauczyciele uczestniczący w kursie spotkają się na konsultacjach zespołowych.

Marzenna Wierzbicka, kierownik kursu
więcej...

Zakończyła się realizacja 36-godzinnego kursu Gramy w szachy, w którym aktywnie uczestniczyli w większości nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkół Podstawowych w Opokach, Ostrowąsie, Przybranowie, Stawkach, Służewie i Wołuszewie. Ruchy pionów i figur szachowych, kombinacje i strategie zostały opanowane. Rozegrano wiele interesujących partii szachowych. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak poznaną wiedzę i umiejętności wykorzystać na lekcjach wychowania fizycznego, języka angielskiego, edukacji matematycznej i informatycznej. Zajęcia, które odbywały się w gościnnej SP w Stawkach prowadziła Maria Michalska. Po wakacjach nauczyciele uczestniczący w kursie spotkają się na konsultacjach zespołowych.

Marzenna Wierzbicka, kierownik kursu
Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Zakończyliśmy kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2018/2019
012160161162
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

  • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
  • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
  • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ